doc. dr Anna Gądek  – kierownik naukowy projektu
Od 2000 roku zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, aktualnie na stanowisku docenta, gdzie pełniła m.in. funkcje Kierownika Zakładu Administracji Publicznej (trzy kadencje), Zastępcy Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego (dwie kadencje), Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego oraz Kierownika Studiów Podyplomowych. Autorka licznych programów studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych). W swoich badaniach  i publikacjach zajmuje się  przede wszystkim prawem szkolnictwa wyższego, systemami i modelami uczelni, innowacyjnymi metodami wykorzystywanymi w dydaktyce szkoły wyższej zwłaszcza na profilach praktycznych. Autorka i koordynatorka  międzynarodowych projektów: Administracja państwowa i samorządowa państw Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad University Studies Grant) realizowanego w latach 2013-2016 oraz Firma symulacyjna jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim (Granty Norweskie) realizowanego w latach  2013-2016. Była członkiem zespołu badawczego powołanego przez MNiSW  zajmującego się przygotowaniem koncepcji reform nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).

Od 2017 r. prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki Pro Publico Bono.

W 2015 r. uhonorowana została prestiżową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Jolanta Stanienda, dr nauk ekonomicznych. Od prawie dwudziestu lat związana ze szkolnictwem wyższym jako pracownik naukowy i wykładowca. W latach 2010-2014 będąc dziekanem koordynowała prace związane z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Współautorka planów i programów studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych. Przygotowywała kierunkowe efekty kształcenia w uczelni oraz metody weryfikacji efektów kształcenia, a także pracowała w uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania, rozwoju przedsiębiorstw i regionu, innowacyjności oraz klastrów, kierownik badań statutowych.

Od 2008 roku wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie oraz od 2017 roku wiceprezes Tarnowskiego Stowarzyszenia  Pracowników Nauki PRO PUBLICO BONO. W latach 2015-2016 sprawowała funkcję doradcy prezydenta w zakresie inteligentnych specjalizacji i była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji rozwoju miasta w tym obszarze. W latach 2016-2017 była członkiem powołanego przez MNiSW Zespołu zajmującego się przygotowaniem Ustawy 2.0.


Maria Płonka, dr hab nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), pracownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK. Od ponad trzydziestu lat związana ze szkolnictwem wyższym jakopracownik naukowy i nauczyciel akademicki. W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji naukowych oraz projektów wdrożeniowych i ekspertyz.
Współautorka licznych badań statutowych, grantów. Badania naukowe koncentruje w obszarze nauk o zarządzaniu (marketing, zarządzanie, analiza rynku, badania marketingowe), finansów, analiz sektorowych w szczególności związanych z sektorem ubezpieczeń, banków i ekonomii społecznej. Autorka jedynej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu kompleksowej monografii dotyczącej funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Opracowania eksperckie dotyczą tworzenia biznes planów, studiów wykonalności, programów naprawczych, audytu społecznego, zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Współautorka planów i programów studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych. Współautorka innowacyjnego w skali ogólnopolskiej projektu powołania Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, jednostki wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (rok 2016-17). Od roku 2016 Prodziekan ds rozwoju Wydziału Finansow UEK.


Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa –  wieloletni kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ; autorka rozpraw, artykułów, podręczników i poradników, członek komisji PAN, PAU, Rady Języka Polskiego, Komitetu Olimpiady Polonistycznej, profesor  w PWSZ w Tarnowie;


Prof. nzw. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk – Kierownik Studiów Podyplomowych Executive MBA Politechniki Warszawskiej;


dr Andrzej Ogonowski – prawnik konstytucjonalista, wykładowca w PWSZ w Tarnowie, opiekun praktyk zawodowych, członek senatu uczelni


Prof. nzw. dr hab. Artur Wołek – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie;

dr hab. Radosław Rybkowski – kierownik studiów III stopnia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

doc. dr Krystyna Choińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, przez wiele lat pełniąca funkcje: dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich, dyrektora i wice dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ, kierownika kursów językowych oraz opiekuna praktyk zawodowych w PWSZ w Tarnowie;

Prof. nzw. dr hab. Teresa Wilkoń – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim, Kierownik Zakładu Kultury Czytelniczej i Informacyjnej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, profesor PWSZ w Tarnowie. W latach 1990-1994 pracownik dydaktyczny w Liceum Polskim przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu, w latach 1996-2008 pracownik naukowy w Universita’ degli Studi di Napoli „l’Orientale” w Neapolu (Włochy). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;


dr Krzysztof Mazur – Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr inż. Justyna Bugaj – Uniwersytet Jagielloński, współpracownik Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ

dr Marcin Kędzierski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dyrektor programowy think-tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Marta Ponikowska – Instytut Badań Edukacyjnych, ekspert ds. edukacji w międzynarodowych projektach Komisji Europejskiej.


Przedstawiciele biznesu i otoczenia naukowego uczelni:


mgr inż. Paweł Popek


mgr Maciej Wachta


Andrzej Witek – lekarz medycyny, Prezes Ogólnopolskiej sieci przychodniach medycznych CernterMed spółka z o.o., Prezes Stowarzyszenia Medycyna Polska koordynatora klastra medycznego MedCluster.