Sprawozdanie z konferencji „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego”

Dnia 02 czerwca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się Konferencja Naukowa „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego”. W konferencji udział wzięli – Dyrektor Departamentu Nauki – dr Aleksander Dańda, Rektorzy, Prorektorzy i Kanclerze z 16 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej i Prezydent Miasta Tarnowa, przedstawicielie samorządu województwa małopolskiego i powiatu tarnowskiego, pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wykładowcy, pracownicy oraz studenci PWSZ w Tarnowie. Szczególnym gościem był prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – pierwszy rektor publicznej uczelni zawodowej, który w znaczący sposób przyczynił się do powstania i modelowego kształtu państwowych wyższych szkół zawodowych.

Konferencję otworzyła doc. dr Anna Gądek, która m.in. stwierdziła że: „Obecność Gości z ponad połowy państwowych wyższych szkół zawodowych oraz Państwa – osób reprezentujących różne, ale jakże ważne dla tych uczelni środowiska, świadczy o naszej wspólnej trosce o losy publicznych uczelni zawodowych. Konieczność reformowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego jest aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla całego środowiska akademickiego – naukowców, nauczycieli akademickich, pracowników i studentów. Wprowadzanie systemowych zmian jest także istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, rozwoju miast i regionów, w których uczelnie funkcjonują. Aktualnie trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem reformy, treścią Ustawy 2.0 oraz planowanym Kongresem Nauki Polskiej jako wydarzeniem, na które czeka cała akademicka Polska.

Należy przypomnieć, że w wyniku prac zespołów wyłonionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Ustawa 2.0, opracowano i ogłoszono postulaty reformy nauki i polskich uczelni. Uważamy jednak, że w ich treściach nie zostały dostatecznie uwzględnione państwowe wyższe szkoły zawodowe. A przecież są to uczelnie, które niemal od dwudziestu lat funkcjonują w systemie polskiego szkolnictwa wyższego, umożliwiając zdobywanie wyższego wykształcenia tysiącom osób, są to także szczególne centra, które znacząco przyczyniają się do wielopłaszczyznowego rozwoju miast, regionów, kultury, do podnoszenia potencjału intelektualnego społeczeństwa w miejscach oddalonych od tradycyjnych ośrodków akademickich. Są to również nasze małe ojczyzny, miejsca pracy, z których jesteśmy dumni i dla których pomyślności jesteśmy gotowi ciężko pracować.

Zauważony problem braku jasnej wizji, co do naszej przyszłości – dla przedstawicieli środowisk państwowych wyższych szkół zawodowych stał się przesłanką do podjęcia dodatkowych badań naukowych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, w celu wypracowania własnych, oddolnych, środowiskowych koncepcji reform. Aktualnie takie badania są prowadzone, a ich głównym założeniem jest obiektywne, naukowe zdiagnozowanie stanu państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zaproponowanie kierunków reform, jako idei „nowego otwarcia” tych uczelni. Dzisiejsza konferencja jest jednym z zaplanowanych działań podczas której, w otwartym dialogu, będziemy rozmawiać, dzielić się własnymi doświadczeniami, postulatami i obawami licząc na to, że głos tak zróżnicowanego i licznie reprezentowanego środowiska zostanie zauważony przez ośrodki decyzyjne.

Każda, zwłaszcza ustrojowa zmiana budzi emocje i nadzieje, rodzi obawy i oczekiwania, ale ujawnia także partykularne interesy, których często, w żaden sposób nie da się pogodzić z optymalnymi rozwiązaniami służącymi dobrze pojmowanemu dobru wspólnemu. Wszelkie wypowiedzi i działania zmierzające do ograniczania naszej wolności do badań naukowych czy prowadzenia konsultacji społecznych potwierdzają, że zmiany są konieczne, by w przyszłości zagwarantowane było przestrzeganie prawa i Dobrych Praktyk Akademickich”.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań realizowanych w ramach projektu, rekomendacje zmian (doc. dr Anna Gądek) oraz dwa panele dyskusyjne:
Panel I. Ustrój oraz zasady funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w kontekście Ustawy 2.0
Uczestnicy: dr hab. Maria Płonka, dr hab. Arkadiusz Radwan, dr Aleksander Dańda, dr Marcin Kędzierski, dr hab. Radosław Rybkowski.
Pytania do panelu I:
Jakie powinno być usytuowanie wyższych uczelni zawodowych w reformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz jaką misję powinny pełnić te uczelnie w ramach ich „nowego otwarcia”?
W jaki sposób należy zmienić ustrój państwowych wyższych szkół zawodowych, by stały się uczelniami przedsiębiorczymi i konkurencyjnymi, gwarantującymi respektowanie zasad legalności i transparentności działań z poszanowaniem Dobrych Praktyk Akademickich?
Jaki powinien być współczesny model autonomii uczelni w aspekcieich nowej misji, miejsca w systemie szkolnictwa wyższego, oczekiwań środowiska oraz społecznej odpowiedzialności?

Panel II. Nowoczesne kształcenie – szansa i wyzwanie dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
Uczestnicy: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr hab. Marek Frankowicz, dr Jolanta Stanienda, lek. med. Andrzej Witek, Damian Wiertak.
Pytania do panelu II:
Jakie zmiany powinna wprowadzać ustawaw zakresie koncepcji kształcenia w uczelniach zawodowych, by stymulować rzeczywistą współpracę uczelni ze środowiskiem  społeczno-gospodarczym ?
Co należy zmienić, by realnie podnieść jakość i efektywność kształcenia w uczelniach zawodowych?
Jak włączyć studentów w życie uczelni, by tworzyli autentyczną i odpowiedzialną wspólnotę akademicką?

Po dyskusjach panelowych uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości, krytycznych uwag i propozycji nowych regulacji prawnych. Przebieg konferencji był transmitowany i jest dostępny pod adresem: http://rdn.pl/?p=127613